Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.6.LA DEMOCRÀCIA LOCAL PARTICIPATIVA I LA CORRESPONSABILITAT DELS CIUTADANS/ES EN EL "FER CIUTAT"
La democràcia local participativa i la corresponsabilitat dels ciutadans/es en el "fer ciutat"
5.6.1.
Incorporar sistemàticament una fase de participació pública preliminar en els processos d'elaboració de programes, plans i projectes municipals

90%
5.6.2.
Definir l'abast i assignar objectius als processos de participació, dissenyant mecanismes de participació i seguiment adequats a cada tema

72,5%
5.6.3.
Crear espais i incentivar la participació dels col·lectius que encara no tenen una via constituida de participació

86%
5.6.4.
Convertir els òrgans participatius constituïts en veritables instruments de participació ciutadana revisant i valorant periòdicament la seva eficàcia

0%
5.6.5.
Facilitar la participació de la ciutadania en general als diferents òrgans de participació establerts o que es posin en marxa

85%
5.6.6.
Coordinar des d'un sol departament o unitat gestora, amb criteris de transversalitat, l'organització municipal de la participació

100%
5.6.7.
Potenciar nous canals de participació mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació

100%
5.6.8.
Fomentar la responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat

60%
5.6.9.
Revisar els estatuts i potenciar el Consell Municipal de Medi Ambient

100%
5.6.10.
Estudiar la possibilitat de la gestió compartida entre l'Administració i organitzacions relacionades amb el medi ambient, de determinats espais naturals

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %