Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
5.LA CORRESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ LOCAL: GESTIÓ PÚBLICA DE TOTS I TOTES PER A TOTS I TOTES
Fer una política per la sostenibilitat requereix una àmplia participació ciutadana en la presa de decisió i un autèntic compromís de tots els diferents grups socials, afavorint l'accés a la informació i el diàleg obert a tothom.
5.3.LA CONQUESTA DE LA SUBSIDIARIETAT.
La conquesta de la subsidiarietat.
5.3.1.
Aconseguir la finestreta única per a totes les administracions

100%
5.3.2.
Contrastar amb altres administracions locals l'evolució dels principals indicadors de sostenibilitat

100%
5.3.3.
Establir pactes entre administracions locals per afrontar els reptes del desenvolupament sostenible

100%
5.3.4.
Instar a través de la Federació de Municipis que s'estableixi un reequilibri en les dotacions financeres de les diferents escales de l'Administració

0%
5.3.5.
Definir un nou model de cooperació i de competències entre administracions, dotat dels recursos necessaris per a abordar els plans d'acció local de les Agendes 21

75%
5.3.6.
Promoure noves fórmules de gestió dels béns i serveis públics

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %