Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
4.SANT BOI SINGULARITAT EN LA GLOBALITZACIÓ: INNOVACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA
La formació i la conscienciació ciutadana són indispensables per canviar els valors i les actituds de les persones. Així facilitarem el camí cap a un món millor, més sensible als valors ambientals i més humà.
4.4.GARANTIM LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ACCÉS A L'EDUCACIÓ I EL CONEIXEMENT
Garantim la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació i el coneixement
4.4.1.
Fer un estudi de necessitats en infraestructures i recursos docents per a l'horitzó de 8 anys a Sant Boi

75%
4.4.2.
Garantir la integració i distribució regular d’alumnes immigrants entre tots els centres docents

100%
4.4.3.
Garantir la distribució entre centres educatius públics i centres concertats dels alumnes amb necessitats socials i culturals desfavorides (NSCD)

100%
4.4.4.
Plantejar alternatives i recursos per a la formació dels alumnes que no tenen el certificat d'estudis obligatoris

97,8%
4.4.5.
Desenvolupar el Pla de Biblioteques

50%
4.4.6.
Donar suport a les iniciatives d’entitats i associacions per fomentar la formació d’adults

100%
4.4.7.
Facilitar a la població adulta, i en especial als immigrants, l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana

100%
4.4.8.
Continuar donant cobertura a la formació d'adults en ensenyament reglat

100%
4.4.9.
Dotar d'aules i recursos suficients el Campus 365 per continuar ampliant l'oferta d'estudis universitaris a distància i implantar estudis universitaris presencials

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %