Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.7.GARANTIM LA DIVERSITAT I L'ACOLLIDA
Garantim la diversitat i l'acollida
2.7.1.
Elaborar un programa municipal transversal d'immigració i ciutadania

50%
2.7.2.
Reforçar els serveis i recursos en la fase de recepció i acollida de persones immigrants

76,7%
2.7.3.
Fomentar la convivència entre les persones immigrades i la resta de la població

50%
2.7.4.
Fomentar la participació dels immigrats a tots els canals associatius i participatius de la ciutat

100%
2.7.5.
Afavorir la integració dels immigrats als diferents espais de la ciutat

50%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %