Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.2.LA SALUT EN PRIMER LLOC.
La salut en primer lloc.
2.2.1.
Adherir-se al Programa de Ciutats Saludables de l'Organització Mundial de la Salut

0%
2.2.2.
Elaborar un programa d'educació sanitària per a tota la població

0%
2.2.3.
Fer campanyes de promoció de la salut

66%
2.2.4.
Realització d’activitats preventives i terapèutiques en el camp de les noves patologies

100%
2.2.5.
Incidir perquè es faci extensiu a totes les ABSs el programa educatiu de Salut maternoinfantil

100%
2.2.6.
Realitzar enquestes periòdiques sobre l'estat de benestar o salut autopercebuda de la població

0%
2.2.7.
Potenciar el Punt Jove de Salut

100%
2.2.8.
Elaborar un mapa sònic de Sant Boi

95%
2.2.9.
Aplicar campanyes de sensibilització per a la reducció de la contaminació acústica

84,6%
2.2.10.
Establir un Pla periòdic de control del soroll dels vehicles

84,6%
2.2.11.
Elaborar i difondre un catàleg de recursos sociosanitaris públics i privats

0%
2.2.12.
Augmentar els recursos destinats al servei de transport sanitari

100%
2.2.13.
Instar per la plena aplicació de la reforma de l'assistència primària (RAP)

90%
2.2.14.
Potenciar el servei d'atenció domiciliària sociosanitari

100%
2.2.15.
Augmentar els equipaments sanitaris

90%
2.2.16.
Facilitar l'obertura a Sant Boi d'una línia específica de salut mental infantil per a la comarca

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %