Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
2.SANT BOI: UNA CIUTAT PENSADA PER LA SEVA GENT
Un model de ciutat sostenible ha de repartir de forma equitativa la riquesa, les oportunitats i les responsabilitats entre les persones i els diferents grups socials. I, sobretot, tenir en compte les necessitats i els drets de les persones més pobres i marginades.
2.1.LA CIUTAT PENSADA PER A FER SERVEI
La ciutat pensada per a fer servei
2.1.1.
Instar perquè s'elabori un pla concertat de serveis socials

98,8%
2.1.2.
Potenciar el Circuit Local d'Atenció Social Primària i el desenvolupament de protocols comuns d'atenció per a tots els serveis i professionals locals

50%
2.1.3.
Crear el Consell de Benestar Social

0%
2.1.4.
Realitzar campanyes informatives a la població sobre què són els serveis socials

60%
2.1.5.
Elaborar i difondre un catàleg de serveis integrals per a la família

50%
2.1.6.
Ampliar per part de les administracions que hi tenen competències els recursos humans i materials destinats a atendre les problemàtiques socials

98,8%
2.1.7.
Impulsar microprogrames socials per a cada problemàtica social, desenvolupats amb la col·laboració dels agents econòmics i socials locals amb capacitat per aportar solucions concretes a problemes concrets

0%
2.1.8.
Seguir impulsant plans de desenvolupament comunitari als diferents barris

25%
2.1.9.
Instar a les administracions competents per a la construcció d'un alberg comarcal per a emergències socials

25%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %