Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.8.PER A LA NATURA RES NO ÉS UN RESIDU
Per a la natura res no és un residu
1.8.1.
Impulsar la construcció amb materials reciclats

50%
1.8.2.
Potenciar entre la població de Sant Boi la reducció de residus i la recollida correcta i selectiva

81,8%
1.8.3.
Participar en projectes comuns sobre cicles sostenibles de recursos i residus amb altres municipis

100%
1.8.4.
Realitzar la recollida segregada de matèria orgànica

100%
1.8.5.
Completar i optimitzar la localització de contenidors de recollida selectiva

35%
1.8.6.
Fomentar l’ús de la deixalleria

90%
1.8.7.
Elaborar un programa de reducció de residus al municipi

50%
1.8.8.
Millorar la gestió de runes

0%
1.8.9.
Promocionar un mercat de productes reutilitzats i/o reciclats.

0%
1.8.10.
Potenciar el pla de gestió de residus agraris

0%
1.8.11.
Realitzar una campanya de mostreig de sòls contaminats

0%
1.8.12.
Estudiar els possibles usos de l’aigua tractada en la futura depuradora del Baix Ll.

50%
1.8.13.
Recollir les aigües residuals als sectors no urbanitzats

100%
1.8.14.
Desenvolupar campanyes de sensibilització envers la reducció i la recollida selectiva de residus

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %