Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.6.MOLTS RECURSOS NO SÓN RENOVABLES. CONSUMIM AMB JUSTÍCIA I RACIONALITAT
Molts recursos no són renovables. Consumim amb justícia i racionalitat
1.6.1.
Impulsar la creació d'associacions de consumidors

0%
1.6.2.
Elaborar un Codi de consum responsable

0%
1.6.3.
Realitzar campanyes educatives als centres docents i a la població en general

50%
1.6.4.
Contribuir a frenar la desforestació dels boscos del planeta consumint només fusta amb certificat de gestió forestal sostenible

100%
1.6.5.
Posar en marxa campanyes de foment de l’estalvi energètic

50%
1.6.6.
Realitzar una auditoria energètica de les dependències municipals

100%
1.6.7.
Promocionar l'energia solar a les instal·lacions municipals

50%
1.6.8.
Avaluar la possibilitat de substituir els carburants fòssils per biocombustibles en els vehicles municipals

0%
1.6.9.
Seguir disminuint el consum de les xarxes d’enllumenat públic

100%
1.6.10.
Elaborar un protocol de compres ambientalment correctes

100%
1.6.11.
Implantar bones pràctiques per estalviar paper

100%
1.6.12.
Posar en marxa campanyes envers l’ús eficient de l’aigua

50%
1.6.13.
Millorar l'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua

50%
1.6.14.
Adequar el sistema de subministrament

50%
1.6.15.
Promoure els sistemes d’estalvi d’aigua en les dependències i equipaments municipals

50%
1.6.16.
Millorar l'eficiència del reg de parcs i jardins

77,3%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %