Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.2.PROTEGIM L'ESPAI NO URBÀ: EL RIU, EL DELTA I L'ESPAI FORESTAL
Protegim l'espai no urbà: el riu, el delta i l'espai forestal
1.2.1.
Elaborar un pla especial de protecció dels sistemes forestals locals i conreus de muntanya

25,1%
1.2.2.
Incorporar projectes d'adaptació al medi en cada projecte urbanístic d'àmbit perimetral

100%
1.2.3.
Implementar progressivament noves polítiques de gestió de l'entorn natural

72,5%
1.2.4.
Impulsar amb altres administracions implicades la posada en valor dels espais naturals i de l'espai agrari

100%
1.2.5.
Controlar l'accés motoritzat a la zona forestal

100%
1.2.6.
Recolzar la creació del Parc Agrari

100%
1.2.7.
Millorar i controlar la qualitat global de l'aigua del riu Llobregat

50%
1.2.8.
Realitzar una gestió global del riu Llobregat a nivell de conca

100%
1.2.9.
Millorar l’accés al riu

68,8%
1.2.10.
Restaurar ambientalment els torrents i les rieres

0%
1.2.11.
Recuperar el Canal de la Dreta

100%
1.2.12.
Estudiar la situació i evolució de la flora i la fauna a nivell supramunicipal

0%
1.2.13.
Aconseguir la declaració de Reserva Natural Parcial de les Llacunes de Can Dimoni

87,5%
1.2.14.
Estudiar els valors naturalístics i de futurs usos per la zona d’extracció d’àrids d’UTONKA

0%
1.2.15.
Augmentar la vigilància del medi natural

100%
1.2.16.
Concretar i definir la figura de protecció que preservi la riera de Can Soler

28,5%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %