Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.12.L'HABITATGE ÉS UN DRET PER A TOTHOM
L'habitatge és un dret per a tothom
1.12.1.
Sol·licitar que es posi en marxa un Pla Públic d'Habitatge a Catalunya amb criteris de Sostenibilitat

100%
1.12.2.
Impulsar un Programa Municipal d'Accés a l'Habitatge

100%
1.12.3.
Elaborar un Pla de gestió del patrimoni públic existent i establir reserves de sòl per a la construcció d'habitatges protegits

51%
1.12.4.
Revisar els paràmetres de densitat i de superfície mínima dels habitatges del Pla General Metropolità

100%
1.12.5.
Ampliar la varietat jurídica dels sistemes d'accés a l'habitatge protegit

50%
1.12.6.
Diversificar l'oferta i la tipologia d'habitatges per tal d'afavorir les interrelacions entre diferents grups socials

0%
1.12.7.
Atendre a les necessitats d'habitatge adaptat a col·lectius amb necessitats especials

84%
1.12.8.
Establir mesures que gravin la retenció de l'edificabilitat

100%
1.12.9.
Elaborar un Pla municipal de recuperació d'habitatges desocupats

0%
1.12.10.
Crear nous models d'habitatge més econòmics

5%
1.12.11.
Crear una xarxa d'agents promotors i d'operadors intermediaris col·laboradors pel foment de l'habitatge a preu social

50%
1.12.12.
Crear una pàgina web sobre les ofertes d'habitatge

0%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %