Agenda 21
PREGUNTA DEL MES
Creus que podem adoptar hàbits de consum més sostenibles?
SI70%NO30%
Total Vots:111
1.SANT BOI: NATURA VIVA I SOSTENIBILITAT URBANA
Un model de ciutat sostenible ha de seguir unes pautes de creixement, de producció i consul, d'ús del sòl, de consum de l'energia i dels recursos naturals, de mobilitat i de conservació del territori, encaminades a millorar el benestar de tots els ciutadans i del seu entorn ambiental.
1.10.DISSENYEM UN MODEL INTREGRAL D'URBANISME SOSTENIBLE.
Dissenyem un model intregral d'urbanisme sostenible.
1.10.1.
Redactar un Pla d'actuacions urbanístiques municipals (PAUM) amb criteris de sostenibilitat

77%
1.10.2.
Realitzar un estudi de les necessitats i disponibilitat reals de sòl pels diversos usos urbans

100%
1.10.3.
Limitar el creixement per extensió de la ciutat i els consums desmesurats de sòl per a usos de grans superfícies

75,5%
1.10.4.
Generar sòl edificable en sòl urbà i establir mesures pel foment de la rehabilitació

59,5%
1.10.5.
Realitzar estudis d’anàlisi i avaluació integral de les zones 21

100%
1.10.6.
Realitzar un estudi de previsions demogràfiques

50%
1.10.7.
Determinar l’oferta i la demanda d’habitatges a Sant Boi

0%
1.10.8.
Modificar a escala local el Pla General Metropolità per adaptar-lo als criteris de sostenibilitat

50%
1.10.9.
Negociar el trasllat de la central receptora d'electricitat de FECSA-ENHER i de la caserna militar

50%
1.10.10.
Mantenir una distribució equilibrada de l'oferta d'habitatge, dels equipaments i dels serveis als diferents barris i al conjunt de la ciutat.

78,5%
1.10.11.
Adequar el Pla especial d'usos urbans i les normatives dels nous sectors de planejament urbà per a sòl residencial per apropar els barris als models de ciutat complexa

100%
1.10.12.
Dur a terme polítiques urbanístiques de revitalització als barris a on es detecten pèrdues de població

74,4%
1.10.13.
Promoure la màxima activitat econòmica en cada barri de la ciutat

100%
1.10.14.
Revitalitzar i diversificar el nucli antic, potenciant l'atractiu residencial

100%
 TOTAL EXECUTAT:  61,5 %